DANCING DAHLIA

<< back

Dancing Dahlia, 2019

bronze
15 ¾ x 16 ½ x ½ inches
__________________________________________________________